Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
zpracováno dle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup

1. Úplný oficiální název povinného subjektu, sídlo:

Město Žacléř

Rýchorské náměstí 181

542 01  Žacléř

IČ:  00278491

DIČ: CZ00278491

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem současného postavení Města Žacléř je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Město Žacléř je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. 

Má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. 

Město Žacléř vykonává ve svém správním obvodu státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město je také sídlem pověřeného obecního úřadu, což je orgán města, který vykonává přenesenou působnost pro další obce ve správním obvodu a v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Do správního obvodu patří tyto obce: Lampertice, Bernartice, Královec (působnost matričního úřadu + Zlatá Olešnice).

Městský úřad (MěÚ) Žacléř není právnickou osobou, jedná se o orgán města a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a zaměstnanci města zařazení do MěÚ.

Městský úřad provádí výkon státní správy  a samosprávy dle zvláštnch zákonů.

  

3. Organizační struktura a seznam organizací

Seznam organizací řízených nebo spravovaných obcí:


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM:
1) Pečovatelská služba, Žacléř, J. E. Purkyně 229, IČ 64203450
2) Základní umělecká škola, Nádražní 308, Žacléř, IČO 67440843
3) Základní škola, J. A. Komenského 339, IČO 70988021
4) Mateřská škola, Žacléř, B. Němcové 373, IČO 70988030 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ZŘÍZENÉ MĚSTEM:
Městská knihovna, Na Pilíři 204, Žacléř
Městské muzeum a TIC Žacléř, Rýchorské náměstí 10

ORGANIZACE ZALOŽENÁ MĚSTEM:
Technické služby Žacléř , spol. s r. o., Nádražní 237, IČO 25991558

 

4. Kontaktní spojení a úřední hodiny:

Kontaktní poštovní adresa:

Město Žacléř

Rýchorské náměstí 181

542 01  Žacléř

Adresy úřadoven pro osobní návštěvu:

Rýchorské náměstí 181
542 01 Žacléř

IČ: 278491
DIČ: CZ00278491

Telefon: +420 499 739 211

Adresa e-podatelny: podatelna@zacler.cz

ID datové schránky: sqnby29

Úřední hodiny: pondělí, středa  8:00-11:30,  12:30-17:00 (středa 18,00)

Adresa internetové stránky:

www.zacler.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hod.
Středa: 8.00 - 11.30 12.30 - 18.00 hod.

5. Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení pro všechny platby

č.účtu: 1303713379/0800 – ČS a.s.

6. IČ 00278491

7. DIČ: CZ00278491

8. Dokumenty:

https://www.zacler.cz/mesto/dokumenty/

9. Žádosti o informace

    https://www.zacler.cz/files/files/f178-svobodn-pstup-k-informacm-.pdf

10. Podávání žádostí, podnětů, návrhů, podání

Písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty, týkající se samostatné působnosti města Žacléř adresujte:

Město Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01  Žacléř

Písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty, týkající se přenesené působnosti města Žacléř adresujte:

Městský úřad Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01  Žacléř

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty v elektronické formě: podatelna@zacler.cz , Fax +420 499739210

Místo osobního podání písemných žádostí, stížnosti, návrhů, podnětů:

Podatelna Městského úřadu Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01  Žacléř

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému příslušným orgánem města Žacléř o právech a povinnostech osob se podává prostřednictvím Městského úřadu v Žacléři (dále jen MěÚ) k vyššímu správnímu orgánu uvedenému v poučení o odvolání.  Odvolání je třeba podat zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení o odvolání podle § 68 odst. 5 Správního řádu lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první Správního řádu, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím faxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z podání musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti. Konkrétní informace o náležitostech odvolání poskytne pracovník, který vyřizuje věc, proti níž směřuje odvolání nebo pracovník podatelny MěÚ.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 https://portal.gov.cz/obcan/

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se město ve své činnosti řídí

7.1 Nejdůležitější používané předpisy

právní předpisy podle nichž MěÚ Žacléř jedná a rozhoduje, podle nichž lze žádat informace, a které stanoví další práva občanů - ve znění pozdějších předpisů

Uvedené zákony se rozumí v platném znění.

zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č280/2009  Sb., Daňový řád
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 301/2000 Sb.,  o matrikách, jménu a příjmení
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a další aktuální předpisy.

 

14.2 Vydané právní předpisy města Žacléř
Obecně závazné vyhlášky města a ostatní předpisy

https://www.zacler.cz/mesto/dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky/

https://www.zacler.cz/mesto/dokumenty/narizeni-a-jine-vyhlasky/

15 Úhrady za poskytování informací

 https://www.zacler.cz/files/files/f178-svobodn-pstup-k-informacm-.pdf

16 Licenční smlouvy

- - - - -

17. Výroční zprávy, poskytnuté informace

 

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace