Pečovatelská služba Žacléř

Pečovatelská služba Žacléř poskytuje občanům terénní službu. Nabízí pomoc v domácnostech starým a nemocným občanům ze Žacléře, kteří se nemohou sami o sebe postarat a nebyli by schopni žít bez pomoci ve své domácnosti. 

 

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Žacléř je poskytování a zajištění sociálních služeb na takové úrovni, která umožní uživatelům zlepšit kvalitu jejich života a umožňuje jim žít ve vlastních domácnostech, nebo domácnostech příbuzných.

 

Hlavní cíl

Hlavním cílem je zachování kvality života poskytováním služeb, které zajistí uživateli potřebnou podporu pro zlepšení nebo alespoň udržení soběstačnosti, schopností a dovedností, vycházejících z jeho individuálních potřeb, zvyklostí a přání, při zachování lidské důstojnosti a nezávislosti.

 

Principy, dle kterých je sociální služba poskytována

Důsledné plnění stanovených bodů etického kodexu
Podpora samostatného a nezávislého způsobu života
Plánování rozsahu služeb s každým uživatelem individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí
Podpora uživatele při využívání veřejných služeb a začleňování do společnosti
Oddálit co nejvíce nutnost umístění uživatele do ústavní péče
Dalším vzděláváním pracovníků zajišťovat a prohlubovat jejich znalosti a dovednosti
 

Zásady služby

Respektovat uživatele služby jako partnera a jedinečnou osobnost bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, věk, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení
Vždy jednat s uživatelem tak, aby byla maximálně chráněna jeho důstojnost a lidská práva
Ke každému uživateli přistupovat individuálně
Chránit právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
Zaručovat ochranu osobních údajů uživatelů
 

Cílová skupina:

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku - senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu 
Osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit jejich blízcí


Kapacita služby činí 90 uživatelů

 

Časový rozsah služeb

Pečovatelská terénní služba - pracovní dny: od 7 do 14,30 hodin

Svátky, soboty, neděle: od 9,30 do 13,30 hodin (obědy, pomoc o osobu- příprava jídla, služba na telefonu – nouzové situace) tel. č.: 604 465 647, 499 739 212,

e-mail:pecovatelka.zacler@seznam.cz 

 

Nabídka poskytovaných služeb

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny, včetně koupání, sprchování a promazání určitých částí těla emulzí, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při používání WC
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podání jídla a pití
 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti
Údržba domácích spotřebičů
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního úklidu, úklidu po malování,atd.)
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, drobná údržba topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky (pošta, vyřizování jednoduchých úředních úkonů)
Velký nákup potravin, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
Praní a žehlení osobního i ložního prádla a jeho drobné opravy
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení uživatelů do zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce poskytující veřejné služby (kadeřnice, pedikúra, atd..) a doprovázení zpět
 

Popis průběhu poskytované služby

Základní informace o poskytované službě jsou prezentovány formou letáčků  na veřejných místech ( úřady, zdravotnická zařízení, ordinace lékařů ap. ), webové stránky města Žacléř, články v regionálním tisku.

Se zájemcem o službu jedná sociální pracovnice a vedoucí pečovatelka. Zájemci jsou seznámeni s druhem poskytované služby, základními činnostmi služby, s prostředím, ve kterém je služba poskytována (Středisko osobní hygieny). Pokud se zájemce rozhodne využít naše služby, je s ním sepsána žádost o poskytnutí sociální služby, kterou vyplní sociální  pracovnice v místě bydliště žadatele. Pokud na základě uvedených a zjištěných skutečností splňuje uživatel podmínky pro poskytnutí sociální služby a kapacita pečovatelské služby to umožňuje, je s uživatelem uzavřena písemná smlouva o poskytovaných službách. Smlouva obsahuje rozsah poskytovaných služeb a veškeré náležitosti dle z. č. 108/2006 Sb., § 40.  Požadavek vychází z osobních cílů a individuálních potřeb uživatele a zaručuje otázku dobrovolnosti a rovnosti mezi uživatelem a poskytovatelem.

Pečovatelská služba je zajišťována kvalifikovaným personálem, splňujícím kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb., v platném znění.

Služby, které se uživateli poskytují, vycházejí z toho, co je uživatel schopen zvládat sám a s čím potřebuje pomoci. Vhodnými metodami, technikami a pomůckami napomáhá personál uživateli při zvládání běžných denních úkonů v péči o vlastní osobu a vždy se snaží, aby byla zachována co největší míra soběstačnosti uživatele.

Pečovatelská služba má pro poskytování sociální služby vypracován systém klíčových pracovníků a individuálního plánování, který vychází vždy z osobních cílů, individuálních potřeb, přání a schopností uživatele. Individuální plán plně podporuje a podtrhuje osobnost jednotlivého člověka. Je tedy každému uživateli vypracován, tzv. " na míru " a snaží se co nejméně měnit způsob života, na jaký byl uživatel zvyklý. Tento plán navazuje na zjištěné potřeby a zájmy uživatele. V individuálním plánu si vytvoří uživatel svůj osobní cíl, kterého chce dosáhnout. Má také svého klíčového pracovníka - důvěrníka a může se mu svěřit se svými plány a potřebami. Klíčový pracovník se snaží na tato přání aktuálně reagovat.

Ke změně rozsahu poskytovaných úkonů může dojít na základě požadavku uživatele, sociálního pracovníka nebo klíčového pracovníka uživatele, v souvislosti s vyhodnocováním jeho individuálního plánu nebo změněného zdravotního stavu.

Služba je poskytována dle zpracovaných vnitřních pravidel, která jsou   v souladu s platnými právními předpisy a standardy kvality sociálních služeb. Pravidla vycházejí z možností poskytovatele a potřeb uživatelů, kterým jsou terénní a ambulantní služby poskytovány.

 

Stížnosti

Pokud uživatel (popř. jeho opatrovník), jeho rodinný příslušník či kontaktní osoba není s poskytováním sociální služby spokojen, může podat stížnost.

Za stížnost se považuje písemné, či ústní podání, z jehož obsahu jasně vyplývá, že se jedná o stížnost.

Uživatel si může stěžovat na:

Porušování práv
Kvalitu nebo způsob poskytované péče
 

Forma podání stížnosti:

·       Ústně - osobně kterémukoliv pracovníkovi Pečovatelské služby

·       Telefonicky - stížnost na zaměstnance PS- vedoucí Pečovatelské služby - 604 465 647

                                                             - ředitelce Pečovatelské služby - 499 739 212

            

           Písemně      -  na adrese:  ul. Havířská čp. 224, Žacléř 542 01 

                                - ředitelce, MěÚ Žacléř, sociální odbor

                                    Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř

Stížnost je možné podat i anonymně

 

V případě, že stěžovatel není s vyjádřením spokojen může podat stížnost na:

·       Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno 602 00, tel.: 542 542 888

·       Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, Praha 5 150 00, tel.: 257 003 407

 

  Kontakty na poskytovatele sociálních služeb  :

  Ředitelka Pečovatelské služby a sociální pracovník:

  Světlana Římanová , e-mail:  socialni@zacler.cz,    telefon:   499 739 212

 

  Vedoucí pracovník v přímé péči :

  Věra Marholdová, telefon 604 465 647, 499 739 212

  e-mail:pecovatelka.zacler@seznam.cz 

 

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace