Proběhlé akce

  zpět

Informace pro cizince (občany EU) - Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí

Voličem může být osoba, která

- má občanství jiného členského státu Evropské unie (EU),
- nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,
- má v obci, ve které hodlá hlasovat, ke dni voleb povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu (tj. cizinec - občan jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným pobytem v Žacléři může volit pouze do Zastupitelstva města Žacléř).
Pokud volič splňuje tyto podmínky, může požádat o zápis do dodatku seznamu voličů na Městském úřadě Žacléř– tajemnice MěÚ. I když je volič zapsán do dodatku seznamu voličů, některé skutečnosti mohou zabránit, aby se voleb účastnil.

Zákonnými překážkami je:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (osoba je ve vězení),
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (soud výslovně rozhodnutím u osoby řekl, že není schopna volit),
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvody ochrany zdraví lidu (osoba je například v karanténě nebo na infekčním oddělení v nemocnici a při hlasování by mohla nakazit ostatní osoby).

Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů
Požádat o zápis může volič osobně nebo písemně. V případě osobní žádosti musí volič prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže zejména platným občanským průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území ČR.

V případě písemné žádosti musí volič uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR. Ostatní údaje si může obecní úřad ověřit v evidenci cizinců.

Pokud obecní úřad zjistí, že volič nesplňuje všechny podmínky, písemně o tom voliče vyrozumí.

Každý volič si může na Městskm úřadě Žacléř kdykoliv ověřit, že je veden v seznamu voličů, případně dodatku seznamu voličů. Zjistí-li chybu, může žádat o opravu či doplnění údajů. Úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět. Každý volič má rovněž možnost obrátit se na krajský soud, zjistí-li ve svém případě chyby nebo nedostatky v seznamu voličů nebo dodatku seznamu voličů.

Do kdy musí volič požádat o zápis?
Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů může volič podat kdykoliv, ale nejpozději dva dny přede dnem voleb (tj. do středy 21. 9. 2022 do 16.00 hod.).

Do kdy bude volič v dodatku seznamu voličů veden?
V dodatku seznamu voličů bude volič evidován, dokud sám nepožádá o výmaz nebo dokud bude splňovat nadále všechny zákonné podmínky.

Když se například odstěhuje do jiné obce v rámci ČR, bude automaticky veden v seznamu voličů v nové obci. Ale když se odstěhuje z ČR úplně, nebude nadále splňovat podmínku pobytu a bude ze seznamu vyškrtnut.

Zápis do dodatku seznamu voličů v ČR pro komunální volby neznamená, že již nebude volič moct volit ve svém domovském státě. Zápis nemá žádné dopady na evidenci v seznamu voličů v domovském státě.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace