Elektronická podatelna a ISDS

Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické formě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.
Elektronické podání je možné prostřednictvím emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy. Nosič dat lze doručit na podatelnu MěÚ.

1. Elektronická podatelna úřadu
Adresa elektronické podatelny: podatelna@zacler.cz 
Kontaktní místo pro přijímání podání na technických nosičích:
Městský úřad Žacléř
Rýchorské náměstí 181
Žacléř 542 01

Úřední hodiny epodatelny pro osobní podání:
Pondělí a středa
08:00 - 11:30
12:30 - 17:00

2. Formy elektronického podání
prostřednictvím emailové zprávy na adresu podatelna@zacler.cz na technických nosičích dat (CD, DVD, USB disk).
Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně městského úřadu v úředních hodinách.

3. Elektronický podpis
Elektronické podání do elektronické podatelny městského úřadu lze učinit se zaručeným elektronickým podpisem. Za zaručený elektronický podpis lze považovat elektronický podpis podepsaný platným kvalifikovaným certifikátem vydaným akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 2 zákona č. 227/2000 Sb.).

4. Technické náležitosti podání
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660
USB disk

Seznam povolených formátů
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
formáty DOC a DOCX (Microsoft Word)
formát ODT (OpenOffice.org)
formáty XLS a XLSX (Microsoft Excel)
formát ODS (OpenOffice.org)
formát PDF (Acrobat Reader)
formát RTF (textového standardu RTF-DCA)
formát TXT (prostý text CP 852, 1250)
formáty FO a ZFO (602XML Form)
formát HTM, HTML
obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG, PNG nebo TIF
výše uvedené zabalené v ZIP nebo RAR
Předkladatel podání musí zachovat uvedené formáty a přípony jmen souborů. Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přijmout. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je max. 5 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat. Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.
Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

5. Příjem a zpracování elektronického podání
Po doručení podání elektronické podatelně prostřednictvím emailové zprávy provádí elektronická podatelna kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy, kontrola na přítomnost škodlivých kódů, zaručeného elektronického podpisu, atd. Obsahuje-li příchozí zpráva škodlivý kód (počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem), e-podatelna zprávu odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.
V dalším kroku po provedení kontroly odešle epodatelna na adresu odesilatele emailovou zprávu buď o zamítnutí přijetí zprávy nebo o potvrzení přijetí podání.
U podání na technickém nosiči dat potvrdí elektronická podatelna toto podání běžným způsobem.
Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

 6. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4), nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, tj. v případě
- fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
- soukromo-podnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;
- právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
V případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.
Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
- pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.


ISDS – Informace o datové schránce

ID schránky: sqnby29
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Jméno: 
IČO: 278491
ISDS je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je zřízen a provozován na základě zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem ISDS je držitel poštovní licence, Česká pošta, s. p.

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace