Ekonomický odbor

Vedoucí: Ing. Šárka Kopřivová
Tel.: 499 739 215
E-mail: ekonom@zacler.cz 

Postavení a působnost ekonomického odboru je upravena organizačním řádem MěÚ Žacléř a vyplývá z příslušných zákonů. Ekonomický odbor zabezpečuje zejména tyto činnosti:

Účtárna:
- vedení účetnictví města, rozborová činnost v oblasti účetnictví
- pojištění zařízení MěÚ, majetku města, včetně další spolupráce a korespondence s pojišťovnami ve spolupráci s odborem majetku a tajemnicí
- došlé faktury, likvidace finančních nároků a faktur, zpracování účetních dat MěÚ
- interní finanční doklady, cestovní účty
- inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku, spolupráce s majetkovým odb.
- inventarizace neinvestičního majetku
- správa rezerv a rozvoje, sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a ostatních fondových účtů,
- správa bankovních účtů města, spolupráce s peněžními ústavy
- příjmová a výdajová pokladna, drobný nákup za hotové
- agenda spojená s placením poplatků, správních poplatků, pokut a ostatních příjmů
- metodické řízení a usměrňování PO zaměřené zejména na:

- předkládané účetní výkazy
- rozdělování zisku
- účetní evidence transferů
- archivace materiálů k PO (příspěvky, účetní výkazy, apod.)
- zpracování daňových přiznání za město  

Rozpočet města:
- příprava, sestavování a kontrola plnění rozpočtu
- realizace schválených rozpočtových změn, evidence čerpání rozpočtu
- kontrola dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby
- kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků
- zpracování podkladů pro úvěry a účelové dotace 
- zajištění a provádění veřejnoprávních kontrol 
- evidence smluv

Referent ekonomického odboru: Tereza Hermanová
Tel.: 499 739 223
E-mail: pokladna@zacler.cz

- hlavní pokladna 
- místní poplatky: ze psů, z pobytu, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného
- vedení analytických účtů u všech místních poplatků 
- zpracování agendy spojené s poskytováním grantů z rozpočtu města 
- účtování obratů plateb, poukazů 
- cestovní náhrady

Referent ekonomického odboru: Lenka Sáblíková
Tel.: 499 739 218
E-mail: odpady@zacler.cz

Práce a mzdy:
- komplexní mzdová agenda
- potvrzování doby zaměstnání pracovníků
- archivace mzdových podkladů
- vypracování podkladů pro OSSZ - důchodové zabezpečení
- mzdová agenda pro příspěvkovou organizaci - Pečovatelská služba Žacléř
- archivace mzdových podkladů  
- vypracování podkladů pro OSSZ - důchodové zabezpečení  

- pokladna a místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
- účtování pokladny místních poplatků

 Referent ekonomického odboru: Pavla Pšornová, dis.
Tel.: 499 739 220
E-mail: psornova@zacler.cz

- evidence a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
- inventarizace majetku a závazků
- archivnictví pro ekonomický odbor
- vedení účetnictví pro příspěvkovou organizaci - Pečovatelská služba Žacléř
- evidence smluv o nájmu hrobových míst na urnovém háji
- ověřování listin a podpisů dle zák. č. 41/1993 Sb., (legalizace a vidimace)

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace