Proběhlé akce

  zpět

!!! Informace pro ubytovatele - místní poplatek z pobytu !!!

Nová vyhláška o poplatku z pobytu není výmysl města Žacléř, ale jde o zákonnou povinnost reagovat na novelizaci zákona o místních poplatcích.

Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, mimo jiné ruší dřívější poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a nahrazuje jej poplatkem z pobytu s novými pravidly. Město Žacléř zavedlo místní poplatek z pobytu vyhláškou s účinností od 1. 1. 2020. Vyhláška současně ruší místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Místní poplatek z pobytu

dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek z pobytu zavedlo město Žacléř obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 s účinností od 1. 1. 2020.

Úvod

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu poskytnutý na území města Žacléř.

Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (plátce). Plátce vybere poplatek od poplatníka a odvede jej správci poplatku (městskému úřadu).

Poplatníkem je ubytovaná osoba, která není přihlášena v Žacléři.
(pojem „není přihlášena“ znamená, že zde nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců).

Rozšiřuje se okruh plátců

Poplatek bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny (jako tomu bylo u poplatku z ubytovací kapacity), ale nově se zpoplatní také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu, ateliéru, ale také úplatné poskytnutí zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu a podobně.

Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

Ohlášení

Všichni plátci (poskytovatelé úplatného pobytu) musí podat nové ohlášení.

Termín: do 15. ledna 2020

Tiskopisy naleznete na webových stránkách (https://www.zacler.cz/urad/odbory-a-oddeleni/ekonomicky-odbor/) a jsou k dispozici na Městském úřadě.

 

Vyplněné tiskopisy můžete poslat naskenované e-mailem, poštou nebo doručit osobně pracovnici ekonomického odboru městského úřadu, která tuto agendu zpracovává.

Kontakt: Tereza Hermanová, tel.: 499 739 223, e-mail: pokladna@zacler.cz

Změnu údajů uvedených v ohlášení je třeba nahlásit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku pololetně, nejpozději do 15. dne následujícího pololetí.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu je umístěna na stránkách města Žacléř (https://www.zacler.cz/mesto/dokumenty/obecne-zavazne-vyhlasky/)

 

  webkamera

  videoreportáře

  hlášení závad

  odběr sms

Aktuální informace o dění ve městě přímo do vašeho mobilního telefonu.

  odebírat sms

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace